Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van ULTV Rhijnauwen, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476987. ULTV Rhijnauwen respecteert de privacy van zijn leden en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van ULTV Rhijnauwen, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476987. ULTV Rhijnauwen respecteert de privacy van zijn leden en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

* Welke gegevens worden door ULTV Rhijnauwen verwerkt?

* Doel van de verwerking

* Verstrekking aan derden

* Bewaartermijn

* Beveiliging

* Jouw rechten

* Contactgegevens verwerkingsbeheerder

* Wijzigingen in dit privacy statement

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij vragen de in 1.2 genoemde persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt

(b) zich inschrijft voor de kntlb competitie

(c) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

(d) via het contactformulier contact met ons opneemt

(e) sponsor bent (een beperkt deel van de in 1.2 genoemde gegevens wordt gevraagd)

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam

(b) adres

(c) e-mailadres

(d) telefoonnummer

(e) leeftijd

(f) geslacht

(g) bankrekeningnummer

(h) lidmaatschapsnummer

(i) (pas)foto

(j) machtiging voor incasso

(k) informatie over tenniservaring

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) het lidmaatschap te effectueren

(b) het lidmaatschap te effectueren voor oud-leden

(c) inschrijving voor de knltb competitie mogelijk te maken

(d) deelname aan door ons georganiseerde activiteiten mogelijk te maken

(e) financieel beheer van de vereniging mogelijk te maken

(f) deelname aan (knltb) cursussen mogelijk te maken

(g) nieuwsbrieven te verzenden

(h) contact met u op te nemen of te onderhouden

(i) contact met andere leden mogelijk te maken via de website of clubapp

(j) de website te optimaliseren

(k) (historisch) archief te beheren

(l) informeren van derden over onze vereniging

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ledenbeheerder Jim van Ophem via e-mailadres ledenbeheer@rhijnauwen.net of telefoonnummer 030-6564827 voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens op de website.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) KNLTB: ULTV Rhijnauwen is een KNLTB vereniging. Leden van KNLTB-verengingen zijn rechtstreeks lid van de KNLTB en niet getrapt via ULTV Rhijnauwen. U bent zodoende lid van de KNLTB en van ULTV Rhijnauwen. Voor de doeleinden van de verkrijging van gegevens van de KNLTB verwijzen wij u naar de website van de KNLTB, https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/.

(b) Allunited: ULTV Rhijnauwen slaat de gegevens van leden op middels het ledenadministratiepakket van Allunited. Allunited wisselt de volgende gegevens uit met de KNLTB: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Geslacht, Nationaliteit, Pasfoto, Startdatum Lidmaatschap, Einddatum lidmaatschap, Datum laatste wijziging, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, E-mail adressen, Telefoon nummers, Bondsnummer, Speelsterkte enkel, Speelsterkte dubbel.

(c) Drop box

 

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Indien u na beëindiging van uw lidmaatschap uw persoonlijke gegevens uit de ledenadministratie wilt laten verwijderen kunt u daartoe een verzoek sturen naar ledenbeheer@rhijnauwen.net.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Nieuws Overzicht